0800 118 100


Kontokorentný úver

Kontokorentný úver je určený:

  • právnickým osobám podnikajúcim na území SR
  • úver v cudzej mene je určený predovšetkým klientom, ktorí majú dostatočné inkaso v cudzej mene na účte v Komerční banke, a.s., pobočke zahraničnej banky.

Charakteristika kontokorentného úveru:

  • krátkodobý úver
  • na financovanie
    • krátkodobých pohľadávok do lehoty splatnosti v tuzemsku a v zahraničí
    • zásob
  • úver je poskytovaný na bežnom (kontokorentnom) účte klienta
  • je to zvláštny typ bežného účtu, pri ktorom sa dohodne možnosť:
    • čerpať finančné prostriedky do debetného zostatku
    • počas určitého obdobia a do určitej výšky
    • za dohodnutú úrokovú sadzbu a za dohodnutých podmienok
  • dohodnutý limit debetného zostatku je neprekročiteľný
  • úroková sadzba
    • z kreditného zostatku je bankou vyhlasovaná
    • z debetného zostatku je pohyblivá, dohodne sa v úverovej zmluve
  • úroky z debetného zostatku klient hradí mesačne
  • úver môže byť poskytnutý v EUR alebo vybraných cudzích menách

Výhody kontokorentného úveru:

  • možnosť pružne reagovať na krátkodobé výkyvy v peňažných tokoch firmy
  • vždy podľa svojich aktuálnych potrieb možno čerpať kontokorentný úver a zasa ho splácať
  • každou došlou úhradou v prospech bežného (kontokorentného) účtu sa znižuje debetný zostatok, a tak sa obnovuje možnosť znovu čerpať kontokorentný úver až do výšky dohodnutého limitu
  • s kontokorentným účtom môžete vykonávať platobný styk a využívať ďalšie bankové služby v rovnakom rozsahu ako pri ostatných bežných účtoch, napríklad:
    • bezhotovostné vklady a výbery
    • rezervácia a blokácia prostriedkov na účte
    • používanie platobnej karty
    • elektronické odovzdávanie dát alebo zadávanie trvalých príkazov a automatických prevodov.

Kontokorentný úver umožní:

  • opakovane čerpať prostriedky do výšky dohodnutého debetu
  • operatívne reagovať na výkyvy v obežných prostriedkoch
  • uskutočňovať styk ako s bežným účtom

Ako si môžete založiť/zriadiť kontokorentný úver:


Hľadanie

Hlavná navigácia